Porsi10 Hazır Yemek Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. İnternet Sitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Metni

Kişisel Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Porsi10 Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Porsi10” veya “Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanan işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenecektir. Aydınlatma Metni ile İnternet sitesi ziyaretçilerimizi, kişisel verilerinin işlenme şartlarına ve korumasına ilişkin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

Şirket tarafından işlemeye konu kişisel veri kategorileri ve örnek veri türleri aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Bilgileri : Ad-Soyad

İletişim Bilgileri : E-mail, Telefon

İşlem Güvenliği Bilgileri : Talep/Şikâyet Bilgisi; Log Kayıtları; IP Adresi; Mesaj İçeriği; Çerezler; 

İtibar Yönetimi Bilgisi : İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Gelen/Toplanan Şikâyet Bilgileri; Online Kanallardan Gelen/Toplanan Şikayetler için Alınan Aksiyon Bilgileri; 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Şirket tarafından toplanan ve yukarıda yer alan kişisel verileriniz aşağıdaki ilkelere uyumlu olarak işlenmektedir: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma;
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma;
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme;
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma;
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Kişisel Verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, işbu verileri Şirket’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer alan amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir: 

 • Acil durum yönetimi;
 • Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması ve Değerlendirilmesi;
 • Talep/Şikayetlerin Takibi;
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi;
 • Mal/Hizmet/Üretim ve Operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin müşterilere göre kişiselleştirilmesi ve özelleştirilmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi;
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Kurumsal iletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve aşağıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleşmesi ve uygulanması ile sınırlı olarak, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir:

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerinin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yürütülmesi
 • İletişim süreçlerinin planlanması ve doğru yürütülmesi
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Müşteri kazanımı ve memnuniyeti süreçlerinin ifası
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve güveniliri kaliteli hizmet sunulması
 • Şirket ticari itibarın sağlanması ve korunması
 • İş ortakları ile sözleşme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve yerine getirilmesi 

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Veri sorumlusu olarak Şirket kişisel verileri doğrudan internet sitesi ziyaretçilerinin kendilerinden, iletişim formunda doldurdukları bilgilerden, internet sayfasında yer alan çerezlerden, çağrı merkezi, e-posta, posta, Şirket internet sayfasından, CCTV, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla, işitsel, elektronik veya fiziksel olarak toplamaktadır.

İnternet Sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, gerektiğinde İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin açık rızası kapsamında ve iletişim kurulabilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili kişinin haklarına zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, sizlere hak ve menfaatlerin sağlanması, şirket içi faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.  

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin KVK Kanunu’nun 11.Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11 maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahipsiniz: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.porsi10.com.tr internet sayfamızda yer alan “Verisi İşlenen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu” doldurarak şirketin [email protected] e-mail adresine veya yazılı olarak şirket adresine gönderebilirsiniz. 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 

İletişim Bilgileri: 

 

Porsi10 Hazır Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. 

E-mail: [email protected]

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvari No:18 Nilüfer / BURSA

Telefon: 0850 888 99 00 

error: Content is protected !!